Tips garden design, planting tips & DYI guidelines

Welcome to the world of design!

Whether you are a homeowner looking to decorate your home or a professional looking to expand your portfolio, this is the perfect place to start your journey. Together, we will create a space that reflects your unique style & personality.

design own fence

“To design a garden or a home may seem overwhelming, but it is an opportunity to reflect your style and bring joy to your life. Nature is like a blank canvas, so there are endless possibilities. With your own will and patience, you can create a beautiful oasis. So let your imagination flow freely and start creating!”

hur minimera underhåll?

Minimera gräsyta. Ersätt ex med trall, dekorsten / grus. Skapa gräsytor som är enkla att klippa. 

Använd stora krukor och skapa självvattnande system för att undvika att växterna torkar ut.

Använd tåliga buskar, vintergröna & fleråriga lökar / perenner som inte behöver bytas. Täckbark minskar behov av vattning & ogräsrensning.

Välj växter med olika texturer & färger för året runt-effekt. Ex runda glansiga löv bredvid finstrukturerade gräs. Rätt växt på rätt plats.

Vintergröna klätterväxter gör att du få ut mer av din yta.

Använd L-stöd av underhållsfri Corten för att snabbt forma din trädgård. Stora upphöjda bäddar skapar liv & är enkla att rensa.

Använd underhållsfria möbler av ex stål som kan stå ute året runt.

Vad kan man ha i trädgård?

En väldesignad trädgård har en balans mellan:

Soft landscaping; allt som lever så som blommor, gräs, buskar & träd.

Hard landscaping; hårda men flyttbara delar av trädgården så som Pergola, fontänstödmur, planteringskärl, trädgårdsbro, staket, trädgårdskonst, grillplats, stenläggningar, utomhuskök, trädäck och uppfarter.

STÅLVARIANTER

Galvad plåt består av stål som belagts med ett tunt lager av zink genom att tillföra elstötar för att få zink att fästa på stålets yta. Denna yta skyddar mot rost. Däremot gör denna yta att det blir något svårare att få färg att fästa. För att få färgen att fästa värmebehandlar man slutprodukten innan lackering.

Rostfritt stål innehåller järn som blandats med minst 10,5% krom. Det finns 5 olika varianter av rostfritt stål där mängden krom är avgörande för vilken sorts rostfritt stål man avser. Beroende på vilka egenskaper som eftersträvas tillförs även andra ämnen utöver krom så som nickel. Detta för att minska risken för rost och tillföra andra egenskaper för att förbättra stålet användningsområde i något avseende.

Corten är en stålblandning som innehåller koppar, krom, mangan och nickel. Denna blandning förhindrar att stål fräts sönder vid utomhusbruk. Detta då det ytskikt av rost som bildas vid växlande väderförhållande blir självskyddande för stålet. Rostprocessen avtar i styrka när det har fått en snygg rostig yta som förhindrar att stålet fräts sönder.

how to minimize maintenance?

Minimize grass area. Replace e.g. with decking, decorative stone / gravel. Create lawns that are easy to maintain.

Use large platners and create self-watering systems to prevent the plants from drying.

Use hardy shrubs, evergreens & perennial bulbs / perennials that do not need to be replaced. Mulch reduces the need for watering & weeding.

Choose plants with different textures & colors for year-round effect. Ex round glossy leaves next to finely textured grasses. The right plant in the right place.

Evergreen climbing plants make you get more out of your space.

Use retaining walls made of maintenance-free Corten to quickly shape your garden. Large raised beds add life & are easy to maintain.

Use maintenance-free furniture made of e.g. steel that can be left outside all year round.

What can you have in your garden?

A well-designed garden has a balance between:

Soft landscaping; everything that lives such as flowers, grass, bushes & trees.

Hard landscaping; hard but movable parts of the garden such as Pergola, fountain, retaining wall, planter, garden bridge, fence, garden art, barbecue area, pavers, outdoor kitchen, decking & driveways.

STEEL VARIANTS

Galvanized steel consists of steel that has been coated with a thin layer of zinc by applying electric shocks to cause zinc to adhere to the surface of the steel. This surface protects against rust. However, this surface makes it somewhat more difficult to get paint to stick. In order for the paint to stick, the final product is heat-treated before painting.

Stainless steel contains iron mixed with at least 10.5% chromium. There are 5 different variants of stainless steel where the amount of chromium is decisive for which kind of stainless steel being referred to. Depending on the desired properties, other substances are also added in addition to chromium such as nickel. This is to reduce the risk of rust and add other properties to improve the steel’s area of use in some respect.

Corten is a steel mixture containing copper, chromium, manganese and nickel. This mixture prevents steel from corroding when used outdoors. This since the surface layer of rust that forms during changing weather conditions becomes self-protective for the steel. The rusting process decreases in strength when it has acquired a nice rusty surface that prevents the steel from corroding.